Szkoła Promująca Zdrowie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

                                   Aktualizacja: 10.09.2018

Koncepcja pracy szkoły  Specjalne kompetencje –„mocne strony naszej szkoły  Zespół ds. Promocji Zdrowia   Zdrowy styl życia  Największe osiągnięcia  Odnowienie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie  Trzymaj formę  Szkoła w ruchu  Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej  Zdrowo jem, więcej wiem    

Działania prozdrowotne 2018/2019  Działania prozdrowotne 2017/2018  Działania prozdrowotne 2016/2017  Działania prozdrowotne 2015/2016 Działania prozdrowotne 2014/2015     

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:  dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,  podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

  • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
  • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
  • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

 

Nasze zasady, wartości , cele i zadania pozostają aktualne

 

Szkoły promujące zdrowie działają na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia

populacji europejskiej. Szkoła jest miejscem, w którym kształtują się kompetencje

dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Podstawowe wartości

 

Równość. Szkoły promujące zdrowie zapewniają wszystkim równy dostęp do edukacji i zdrowia.

 

Ciągłość i zrównoważenie działań. Szkoły promujące zdrowie uznają, że zdrowie, edukacja i rozwój są ściśle powiązane z działaniami i programami wdrażanymi systematycznie i długofalowo.

 

Włączanie. Szkoły promujące zdrowie doceniają różnorodność i uznają, że są społecznościami uczącymi się, w których każdy jest obdarzany zaufaniem i szanowany.

 

Upodmiotowienie i kompetencje do działania. Szkoły promujące zdrowie umożliwiają wszystkim

członkom społeczności szkolnej aktywny udział w podejmowanych działaniach.

 

Demokracja. Działania szkół promujących zdrowie są oparte na wartościach demokratycznych

Promująca

  • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
  • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

  • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
  • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

 Pięć filarów szkoły promującej zdrowie

 

Całościowe podejście do zdrowia w szkole. Edukacja zdrowotna realizowana w klasie jest

elementem polityki szkoły. Jest powiązana ze środowiskiem szkolnym, kształtowaniem kompetencji

życiowych i zaangażowaniem całej społeczności szkolnej.

 

Uczestnictwo. Podstawowym warunkiem skuteczności działań w zakresie promocji zdrowia w szkole

jest kształtowanie u uczniów, pracowników i rodziców poczucia współtworzenia (współwłasności).

 

Jakość szkoły. Szkoły promujące zdrowie tworzą lepsze warunki do nauczania i uczenia się, osiągają

lepsze wyniki, bo zdrowi uczniowie lepiej się uczą, a zdrowi pracownicy lepiej pracują.

 

Dowody. W działaniach praktycznych i do rozwijania nowych podejść wykorzystywane są wyniki

badań naukowych.

 

Szkoły i społeczności. Szkoły są postrzegane jako aktywni partnerzy działań dla rozwoju społeczności

lokalnej.

                                                                                                                                                                   Szkolny koordynator – Anna Matukin - Pakuszyńska